گواهی ها و خدمات

گواهی تایید صلاحیت

آزمایشگاه آزمون لهیدگی

گواهی تایید صلاحیت 

تفسیر فیلم های رادیو گرافی

گواهی تایید صلاحیت 

انجام آزمایشات رادیو گرافی

گواهی تایید صلاحیت 

انجام آزمایشات مایع نافذ

گواهی تایید صلاحیت 

انجام آزمایشات چشمی

گواهی تایید صلاحیت 

انجام تست ذرات مغناطیسی

گواهی تایید صلاحیت 

انجام تست اولترا سونیک

گواهی تایید صلاحیت 

تفسیر فیلم های رادیو گرافی صنعتی RTI

گواهی تایید صلاحیت 

آزمایش قطعات صنعتی با پرتو نگاری RT

گواهی تایید صلاحیت 

HSE